วัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์


 • เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • เพื่อวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์โรคที่เป็นปัจจุบัน ทั้งใน และต่างประเทศ
 • เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอผลการสอบสวนโรค หรืองาน ศึกษาวิจัยที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน
 • เพื่อเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานทาง ระบาดวิทยาและสาธารณสุข

 • คณะที่ปรึกษา


 • นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน
 • นายแพทย์ประยูร กุนาศล
 • นายแพทย์ธวัช จายนียโยธิน
 • นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
 • นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
 • นายสัตวแพทย์ประวิทย์ ชุมเกษียร
 • นายองอาจ เจริญสุข


 • หัวหน้ากองบรรณาธิการ


 • นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี

 • กองบรรณาธิการ


 • บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
 • สิริลักษณ์ รังษีวงศ์
 • พงษ์ศิริ วัฒนาสุรกิตต์
 • กรรณิการ์ หมอนพังเทียม
 • ฝ่ายข้อมูล


 • สมาน สยุมภูรุจินันท์
 • พัชรี ศรีหมอก
 • น.สพ. ธีรศักดิ์ ชักนำ
 • สมเจตน์ ตั้งเจริญศิลป์
 • บรรณาธิการวิชาการ :


 • แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา
 • แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์
 • นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
 • แพทย์หญิงพิมพ์ภา เตชะกมลสุข
 • แพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย
 • นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท
 • นายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ
 • นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์
 • นายแพทย์โรม บัวทอง
 • นายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง
 • นายสัตวแพทย์ธีรศักดิ์ ชักนำ
 • นายแพทย์ธราวิทย์ อุปพงษ์
 • นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลย์วงศ์
 • นางลดารัตน์ ผาตินาวิน
 • นางแสงโฉม เกิดคล้าย
 • ฝ่ายศิลป์


 • ประมวล ทุมพงษ์
 • สื่ออิเล็กทรอนิกส์


 • บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
 • ฝ่ายจัดส่ง


 • พูนทรัพย์ เปียมณี
 • เชิดชัย ดาราแจ้ง • Bureau of Epidemiology Department of Disease Control

  • Minister Secretariat Building
  • No.4,6, 6th floor
  • Tivanond Road, Muang, Nonthaburi 11000, THAILAND.

  CONTACT