ดาวน์โหลด
ผลการตัดสินรางวัลผลงานการเฝ้าระวัง สอบสวนทางระบาดวิทยาของทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว และรางวัลคนดีศรีระบาด ประจำปีงบประมาณ 2555
คนดีศรีระบาด
คนดีศรีระบาด
การประกวดภาพถ่าย SRRT
1ถอดบทเรียน: การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จังหวัดน่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
2ถอดบทเรียน: การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค Leptospirosis จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
3ถอดบทเรียน: การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ จังหวัดตรัง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
4ถอดบทเรียน: ความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
5การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในศูนย์พักพิงขนาดใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดที่ไม่เกิดภาวะอุทกภัย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ชลบุรี
6การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาตามระบบปกติในภาวะมหาอุทกภัย ปี 2554 จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
7บทบาท Single Commander ตามมาตรการ 2P 2R
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
8การเฝ้าระวังเหตุการณ์ โดย SRRT เครือข่ายระดับตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย
รพ.สต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
9ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ SRRT เครือข่ายระดับตำบล Jakuwah Model
รพ.สต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
10การเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันเพื่อตรวจจับอหิวาตกโรคในภาวะอุทกภัย จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
11ปฏิบัติการสอบสวนโรคด้วยรถ SRRTจังหวัด กาฬสินธุ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
12โคราช “เครือข่ายเฝ้าระวัง เข้มแข็งและพัฒนาต่อเนื่อง”
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
13การสอบสวนโรคไข้เลือดออกผ่านโทรศัพท์มือถือ จังหวัดราชบุรี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
14การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในระบบเตือนภัยทางระบาดวิทยา(VEP Alert system)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี
15สถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าดูด ในภาวะมหาอุทกภัยน้ำท่วมในปี 2554
สำนักระบาดวิทยา
16การระบาดของ Streptococcus equi จังหวัดลำปาง
นพ.ธนพล หวังธีระประเสริฐ สำนักระบาดวิทยา
17การสอบสวนภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์ก๊าซชีวภาพรั่วและเกิดไฟไหม้โรงงานชัยภูมิสตาร์ช อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ
18การสอบสวนการระบาดของโรคไข้ดำแดงในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ทีม SRRT จังหวัดภูเก็ต
19การสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงงานแห่งหนึ่ง ม.4 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ทีม SRRT อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
20การสอบสวนการระบาดของโรคคางทูมในโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด
ทีม SRRT อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
21การสอบสวนการระบาดผู้ป่วยวัณโรค ในครอบครัวเดียวกัน ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ทีม SRRT อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
22การสอบสวนการระบาดของโรคไข้รากสาดใหญ่หรือสครับไทฟัส อ.เมือง อ.กะปง อ.ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ทีม SRRT จังหวัดพังงา
23รายงานการสอบสวนการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเนื้อหมู บ้านนาบน ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ทีม SRRT จังหวัดสระแก้ว
24การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โรงแรมแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ทีม SRRT จังหวัดราชบุรี
25การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ทีม SRRT อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
26การสอบสวนการระบาดของโรคคอตีบ จังหวัดนราธิวาส
ทีม SRRT จังหวัดนราธิวาส
27การฟื้นฟูระบบเฝ้าระวังหลังน้ำลด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.พิษณุโลก
ทีม SRRT สคร. 9 จังหวัดพิษณุโลก
28การพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ผ่านระบบคลังข้อมูลสาธารณสุข (Data center) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
ทีม SRRT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

  • อาคาร 4 ชั้น 6
  • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ติดต่อเรา

  • อีเมล์: panda_tid@hotmail.com
  • โทรศัพท์: 0-2590-1723
  • โทรสาร: 0-2590-1784